|
Skype Me�!
Skype: vtbulgaria

Покупка на имот


Покупка на недвижим имот

Покупката на недвижим имот е не само важно житейско събитие, но и сложен, изпълнен с много „подводни камъни” процес, в който от изключително значение се явяват знанията, уменията и опитът на Вашият брокер и неговата отдаденост към Вашите изисквания и нужди.

След като подберем подходящите за Вас имоти и извършим огледи, консултации с банки, строителни и други специалисти, и Вие изберете своят нов имот; първата стъпка е да се уверим, че продавачът /продавачите/ е собственик на имота, а имотът е свободен от всякакви тежести (ипотеки, възбрани и др.) и претенции на трети лица (съдебни спорове и потенциални опасности от такива), като се снабдим с удостоверение за тежести върху имота от Агенцията по вписванията.

Предварителен договор

Първата сериозна правна стъпка е изработването и подписването на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, в който да са предвидени всички специфични особености на Вашия конкретен случай. Във ВТ България използваме услугите на дипломиран юрист и оптен адвокат, който задълбочено да вникне в индивидуалните характеристики на Вашата сделка и да провери всички документи, свързани с нея.

Едновременно с подписването на предварителния договор купувачът плаща на продавача капаро (задатък). Според чл. 93 от ЗЗД „задатъкът служи за доказателство, че е сключен договорът и обезпечава неговото изпълнение“. Ако купувачът, дал задатъка, не изпълни задължението си, другата страна може да се откаже от договора и да задържи дадената сума. Ако пък задължението не е изпълнено от продавача, то купувачът може да иска капарото в двоен размер. Удостоверяването на предаването на капарото се извършва или с изрична клауза в самия предварителен договор, или с разписка, протокол или друг документ, който се явява неразделна част от договора. Важно е плащането да бъде обвързано с правното основание за това, което в случая е именно предварителният договор.

Разбира се, в деня на изповядването на сделката отново ще се направи справка за всички вписани обстоятелства по партидата на продавача (продавачите). Ако продавачът е търговец, ще се наложи да се направят справки не само в имотния, но и в търговския регистър – относно актуалното състояние на търговеца, евентуални промени или прехвърляне на предприятие; ако продавачът има или е имал сключен граждански брак, ще се провери в регистъра на имуществените отношения на съпрузите дали има вписан брачен договор или избор на законов режим на разделност и ще се изясни дали тези обстоятелства са относими към собствеността върху имота и т.н.

Според конкретната ситуация в периода между предварителния и окончателния договор, страните се задължават да извършат всички правни и фактически действия по обезпечаването на нотариалното изповядване на покупко-продажбата, напр. продавачът да извади или актуализира скица на имота, удостоверение от кадастъра, данъчна оценка и др. документи.

Освен да обезпечи свързаните с прехвърлянето на правото на собственост действия, ВТ България ще се увери, че продавачът е заплатил всички разходи, свързани с ползването на имота,  преди сключването на окончателния договор във формата на нотариален акт - сметки за комунално-битови услуги (ток, вода, отопление), задължения към етажната собственост, и др.

Нотариален акт

Това е финалната стъпка от процеса на покупка на недвижим имот, при която ВТ България ще Ви окаже пълно съдействие. За целта нашите юристи ще подготвят окончателния договор /нотариален акт/, с което ще Ви спестят част от нотариалната такса при прехвърлянето.

Поредността на извършване на действията по сключване на договора и плащане на цената се уговаря по различен начин в практиката. Трябва да имам предвид, че с цел запазването интересите и на двете страни, е препоръчително първо да сключим договора, т.е. да се явим пред нотариуса и той да състави нотариалния акт, след което да се плати цената. Все пак плащането на цената е последица от вече сключен договор, поради което е необходимо като „основание“ в платежното нареждане да се посочи “покупка на имот” и номера на нотариалния акт.

Предвид ограниченията в законодателството, плащането на цената трябва да стане (в огромен брой от случаите) задължително по банков път. Законът посочва плащанията по договорите за продажба на недвижими имоти да стават задължително по банков път, когато цената е по-висока от 10 000 лв.

Деклариране на имота, смяна на партиди

Нашите специалисти ще Ви окажат пълно съдействие за декларине на новата собственост в звено “Мести данъци и такси”, както и за смяна на сътветните партиди за ток, вода, телефон, парно, Интернет и др.

Екипът на ВТ България

House
40 000 EUR
- 20%
House
20 000 EUR
- 20%
House
153 000 EUR
- 15%
Building plot
7 500 EUR
- 25%
House
39 000 EUR
- 7%
House
53 000 EUR
- 12%