|
Skype Me�!
Skype: vtbulgaria

Продажба на имот


Продажбата на недвижим имот е важна и отговорна задача, в която ние се ангажираме да Ви съдействаме чрез:

  • разработка на рекламна стратегия за имота;
  • подготвяне на презентация на Вашия имот, включваща подробно описание на имота, снимки, скици и др.;
  • реклама на имота в нашия сайт, местната преса и Интернет;
  • организиране огледи на имота, в зависимост от Вашето свободно време;
  • осигуряване на брокер, който ще Ви представлява пред потенциалните купувачи;
  • помощ при подготовка на документи за продажбата на имота /скица, данъчна оценка, УВТ и др./
  • подготовка на предварителен договор;
  • организиране изповядването на сделката пред нотариус.

Първоначален контакт и определяне на продажна цена на имота

Ако сте взели решение за продажба на Вашия имот, е полезно да получите максимално вярна първоначална информация за състоянието на пазара на имоти и за цените на имотите в конкретния район.

В нашата практика и опит сме установили, че не е удачно да обявавате имота си за продажба във всички агенции. Ние рекламираме във вестници, във водещи портали за имоти, освен нашия уебсайт. По този начин Вашият имот ще бъде предложен на всички потенциални купувачи, без да това да Ви създава много усилия и да Ви коства време. Ние, естествено, ще Ви предложим тази услуга безплатно. 

Можете да посетите офиса ни в гр. Велико Търново на ул.Иван Вазов 17 и на място да получите предварителна консултация и да определите цената на имота. На сайта ни ще намерите и удобна он-лайн форма, чрез която да ни изпратите информация и снимки на имота Ви. ВТ България ООД като Агенция за недвижими имоти, има отличен поглед върху пазара на имоти, поради което ние също можем да направим оценка на Вашия имот, която е ориентировъчна и неофициална, но много близка до реалната цена на Вашия имот към конкретния момент. Тази оценка е безплатна за нашите клиенти. Препоръчително е обявената цена да е съобразена с реалното състояние на пазара, на конкретния имот и търсененто на имоти към съотвения момент. Обявяването на реална цена на имота многократно увеличава шансовете за продажба.

Полезно е преди да се обяви имота за продажба и направата на снимки за реклама, имотът да бъде изчистен и  представен в приветлив вид. Ние ще подготвим професионално представяне на имота на български и английски, което е от съществено значение за реализиране на успеша сделка.

Договор за посредничество

Сключването на договор за посредничество гарантира защита на интересите на нашите клиенти и регламентира задълженията ни към Вас. Договорът за посредничество може да включва изключително представителство - ексклузивитет, което спестява на купувача средства, време и неудобства при осъществяване на контакти с повече брокери и водене на поръчката от няколко посредника. Предоставянето на ексклузивни права ни дава възможност да пестим ресурс и да насочим правилно усилията на своите служители. Вие можете също да си запазите правото да продавате имота и чрез други посредници.

Огледи с клиенти

Огледите на имота могат да бъдат осъществявани с или без присъствието на собственика (или на негов представител). Това зависи от конкретните възможности и договорки.

Вашият брокер предварително ще Ви уведомява за огледите с потенциални купувачи, като съгласува с Вас времето на провеждането им.

При провеждане на огледи с потенциални купувачи Вие можете да разчитате напълно на професионалната компетентност и опит на брокера на ВТ България ООД. Ето защо не е необходимо да проявявате инициатива при водене на преговорите. Това често води до негативен резултат.

По време на предлагането на имота и провеждането на огледи Вие ще бъдете в непрекъснат контакт с Вашия брокер. Вие ще получавате текущо информация за резултата от предлагането на имота и провежданите огледи.

Предварителен договор

При условие, че продавачът приема предложените му от купувача условия за сделка, ние ще организираме сключването на Предварителен договор за покупко-продажба. С подписания предварителен договор купувачът предоставя на продавача капаро (обичайно капарото е 10% от продажната цена) и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор (Нотариален акт).

При сключването на предварителния договор ние ще Ви изясним всички въпроси и процедури свързани с удостоверяването на сделката пред нотариус, вписването на сделката, начина на разплащане, превеждането и получаването на сумите по продажната цена, банкови преводи, ползване на кредити, вписване на ипотека, предаване на владението и др.

Окончателен договор (Нотариален акт)

Нотариалният акт се подписва от продавача и купувача в присъствието на нотариус от района, в който се намира продаваемия недвижим имот. Вашият брокер присъства до Вас при подписването на нотариалният акт и при получаването на договорената продажна цена на имота. Брокерът е ангажиран с изясняване на възникнали въпроси.

Предаването на владението върху имота

Предаването на владението е правното действие, с което купувачът получава правото да ползва имота, като свой собствен (обикновено се състои в предаване на ключовете от имота).

Обичайно предаването на владението върху продаваемия имот се извършва в деня на прехвърлянето на собствеността.

В някои случаи владението се предава от продавача на купувача в по-късен момент. Това най-често се случва при жилищните имоти и е свързано с необходимостта имотът да бъде освободен от мебели и обзавеждане, с преместването на продавача в друг имот или при сделка с ипотечен кредит, когато усвояване на цената става при условията на Банката - кредитор.

 

Apartment
48 000 EUR
- 4%
House
30 000 EUR
- 25%
House
9 000 EUR
- 10%
House
10 000 EUR
- 25%
Building plot
7 500 EUR
- 25%
Building plot
180 000 EUR
- 20%